Хваляванне, радасць, гонар

Главное Личности

 ìèðå íàáëþäàåòñÿ ðàñøèðåíèå âîåííûõ áëîêîâ è ñîþçîâ â óùåðá áåçîïàñíîñòè äðóãèõ ñòðàí — Ëóêàøåíêî  ìèðå íàáëþäàåòñÿ ðàñøèðåíèå âîåííûõ áëîêîâ è ñîþçîâ â óùåðá áåçîïàñíîñòè äðóãèõ ñòðàí. Íà ýòî Ïðåçèäåíò Áåëàðóñè Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî îáðàòèë âíèìàíèå 5 èþëÿ âî âðåìÿ öåðåìîíèè ÷åñòâîâàíèÿ âûïóñêíèêîâ âûñøèõ âîåííûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è âûñøåãî îôèöåðñêîãî ñîñòàâà âî Äâîðöå Íåçàâèñèìîñòè. Íà ñíèìêå: 1. Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî. Ôîòî Þðèÿ Îðåøêèíà, ÁÅËÒÀ. 2. Áëàãîäàðíîñòü Ïðåçèäåíòà îáúÿâëåíà âûïóñêíèêó Àêàäåìèè ÌÂÄ Àëåêñàíäðó Ãàðóñó. 3. Áëàãîäàðíîñòü Ïðåçèäåíòà îáúÿâëåíà âûïóñêíèêó ôàêóëüòåòà ãåíåðàëüíîãî øòàáà Âîîðóæåííûõ Ñèë Âîåííîé àêàäåìèè Þðèþ Ãîðíîâñêîìó. 4. Áëàãîäàðíîñòü Ïðåçèäåíòà îáúÿâëåíà âûïóñêíèêó Âîåííîé àêàäåìèè ñâÿçè èì. Ñ.Áóäåííîãî Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âÿ÷åñëàâó Êîâàëü÷óêó. 5. Áëàãîäàðíîñòü Ïðåçèäåíòà îáúÿâëåíà âûïóñêíèêó ôàêóëüòåòà ãåíåðàëüíîãî øòàáà Âîîðóæåííûõ Ñèë Âîåííîé àêàäåìèè Àíäðåþ Êðàâ÷åíêî. 6. Áëàãîäàðíîñòü Ïðåçèäåíòà îáúÿâëåíà âûïóñêíèêó ôàêóëüòåòà ãåíåðàëüíîãî øòàáà Âîîðóæåííûõ Ñèë Âîåííîé àêàäåìèè Âëàäèìèðó Áåëîìó. 7. Áëàãîäàðíîñòü Ïðåçèäåíòà îáúÿâëåíà âûïóñêíèêó Âîåííîé àêàäåìèè âîçäóøíî-êîñìè÷åñêîé îáîðîíû Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Èâàíó Ëåìåøåâñêîìó. 8. Áëàãîäàðíîñòü Ïðåçèäåíòà îáúÿâëåíà âûïóñêíèêó ôàêóëüòåòà ãåíåðàëüíîãî øòàáà Âîîðóæåííûõ Ñèë Âîåííîé àêàäåìèè Âàñèëèþ Ìîçîëåâñêîìó. 9. Áëàãîäàðíîñòü Ïðåçèäåíòà îáúÿâëåíà âûïóñêíèêó âîåííî-ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âèòàëèþ Íåøêî. 10. Áëàãîäàðíîñòü Ïðåçèäåíòà îáúÿâëåíà âûïóñêíèêó ôàêóëüòåòà ãåíåðàëüíîãî øòàáà Âîîðóæåííûõ Ñèë Âîåííîé àêàäåìèè Àíäðåþ Ðàçâîäîâñêîìó. 11. Áëàãîäàðíîñòü Ïðåçèäåíòà îáúÿâëåíà âûïóñêíèêó ôàêóëüòåòà ãåíåðàëüíîãî øòàáà Âîîðóæåííûõ Ñèë Âîåííîé àêàäåìèè Äåíèñó Ñîêîëåâñêîìó. 12. Áëàãîäàðíîñòü Ïðåçèäåíòà îáúÿâëåíà âûïóñêíèêó Èíñòèòóòà íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ñåðãåþ Ñóëèìîâó. Ôîòî Íèêîëàÿ Ïåòðîâà, ÁÅËÒÀ.

адчуў начальнік аддзела ўнутраных спраў райвыканкама Аляксандр Гарус, прымаючы дзяржаўную ўзнагароду з рук Прэзідэнта Беларусі

Памятная падзея адбылася 5 ліпеня. Па традыцыі падчас святкавання Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь у сталіцы ўшаноўвалі выпускнікоў вышэйшых ваенных навучальных устаноў.

— Мне таксама пашчасціла быць запрошаным на ўрачыстасць у Палац Незалежнасці і атрымаць з рук кіраўніка дзяржавы Падзяку Прэзідэнта, —  не хавае радасці Аляксандр  Мікалаевіч. — Уражанні незабыўныя. У захапленні ад самога палаца, у якім пабываў упершыню. Да глыбіні душы ўзрушыла ўрачыстая цырымонія ўручэння пагонаў і ўзнагарод.

Аляксандр Гарус 15 чэрвеня закончыў магістратуру пры Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь і адзіны з 44 аднакурснікаў удастоены Падзякі Прэзідэнта. У органах Міністэрства ўнутраных спраў палкоўнік Аляксандр Гарус служыць 24-ы год. Гэта яго трэцяя дзяржаўная ўзнагарода. Некалькімі гадамі раней адзначаны медалём «За бездакорную службу» ІІІ і ІІ ступеняў.

Фаіна Касаткіна
Фото Николая Петрова, БЕЛТАДобавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.